Gemoedsrust is nodig voor een leerstand

Een gewenste beleidsverandering kan worden ingezet met een stevige steen in de vijver. Die is bedoeld om zogezegd in een nieuwe setting een nieuwe werkwijze te creëren. De decentralisatie van diverse vormen van zorg naar gemeenten is door velen ervaren als een steen, of beter nog een rotsblok, in meerdere vijvers. De context werd stevig Lees meer overGemoedsrust is nodig voor een leerstand[…]

Goed bestuur als belangrijkste succesfactor. Maar hoe toon je dat aan?

Mijn oog viel op het nieuwsbericht van de IGZ dat Goed bestuur een belangrijke succesfactor is voor de kwaliteit in verpleeghuizen. De IGZ beriep zich op het onderzoeksrapport van KPMG. KPMG concludeert dat kwaliteit primair geleverd wordt in de relatie tussen de zorgprofessional en de cliënt waarin aandacht, oprecht luisteren en inspelen op behoeften centraal Lees meer overGoed bestuur als belangrijkste succesfactor. Maar hoe toon je dat aan?[…]

Hoe ga je de deur uit bij een ziekenhuis? De Peak-End regel

Sinds begin dit jaar ben ik een frequent bezoeker van ziekenhuizen geworden. Niets ernstigs, iets met de schildklier maar wel vervelend inclusief verplichting om me regelmatig te laten controleren. Nu sprak ik zojuist van ziekenhuizen maar eigenlijk betreft het 1 gefuseerd ziekenhuis. Behalve hetzelfde logo op de beide gebouwen die ik bezoek merk ik hier Lees meer overHoe ga je de deur uit bij een ziekenhuis? De Peak-End regel[…]

Jeugdwet: nakomen jeugdzorgplicht vereist stevige zorgvuldigheid van gemeenten

Inleiding De nieuwe Jeugdwet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Die wet legt de taken rondom jeugdhulp bij de gemeenten. Vanwege transformatie-doelstellingen – die een jaarlijkse besparing moeten opleveren van een half miljard euro – voorziet de Jeugdwet niet langer in een recht op zorg, maar in een jeugdhulpplicht van de gemeenten. Het Lees meer overJeugdwet: nakomen jeugdzorgplicht vereist stevige zorgvuldigheid van gemeenten[…]

Nieuwe zorgaanbieders: direct toetsen aan kwaliteit

Minister Schippers heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vandaal staan. Ook als demissionaire minister verliest zij dit niet uit het oog. Met het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) worden nieuwe zorgaanbieders direct gewezen op de kwaliteitscriteria waaraan zij moeten voldoen. Door deze meldplicht kan de IGZ beter en sneller de kwaliteit van nieuwe Lees meer overNieuwe zorgaanbieders: direct toetsen aan kwaliteit[…]

5 Basisvoorwaarden voor een succesvolle strategische samenwerking

In juli is een artikel van Jan Verdonk als coverstory gepubliceerd op Managementsite. Wij willen dit de lezers van de Koersflits natuurlijk niet onthouden. Onderstaand volgt een samenvatting. Het volledige artikel kunt u lezen door hier te klikken als u geabonneerd bent op Managementsite. Is dit niet het geval dan kunt u het artikel hier Lees meer over5 Basisvoorwaarden voor een succesvolle strategische samenwerking[…]

Een inspirerende “smell of the place”: cruciaal bij vernieuwing of samenwerking

Ken je dat eerste moment waarop je aanvoelt wat de cultuur in een organisatie is? Gewoon als je het gebouw binnenkomt en even om je heen hebt gekeken en gevoeld, of enkele mensen een hand hebt geschud? Dat heet ook wel “the smell of the place”. We hebben vaak de indruk dat we die cultuur Lees meer overEen inspirerende “smell of the place”: cruciaal bij vernieuwing of samenwerking[…]

Stappen om te komen tot een succesvolle samenwerking

De zorgsector barst uit zijn voegen van de uitdagingen. Logisch, dat in sommige gevallen bestuurders van zorginstellingen zich afvragen of het niet beter is een uitdaging niet zelfstandig, maar met een partner te realiseren. Een partner die bijvoorbeeld over specialistische (zorg)kennis beschikt waardoor de zorginstelling niet zelf het wiel moet uitvinden en minder risico’s loopt. Lees meer overStappen om te komen tot een succesvolle samenwerking[…]

Zelforganisatie en de rol van de cliëntenraad

Als derde blog in het vierluik over zelforganisatie wil ik graag ingaan op de rol van de cliëntenraad en de mogelijke wijzigingen in deze rol door de introductie van zelforganisatie. Na de eerdere blogs  “Zelfsturing, zelforganisatie en de rol van de Raad van Toezicht” en “Zelforganisatie: waar haakt de medewerkster af” staat nu dus de Lees meer overZelforganisatie en de rol van de cliëntenraad[…]

Wmcz 2017: kritiek op ambtelijk ontwerp terecht?

Eind september 2016 is het ambtelijke ontwerp van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2017 (hierna: het Ontwerp) beschikbaar gesteld voor internetconsultatie. Vanuit cliënten(raad)belangenorganisaties en zorgaanbieders (BoZ: Brancheorganisatie Zorg) is  kritiek gegeven op het Ontwerp. Niet geheel verrassend overigens, want over de belangen en positie van cliënten in de zorg wordt gepassioneerd gesproken. Maar bij Lees meer overWmcz 2017: kritiek op ambtelijk ontwerp terecht?[…]

Modern toezicht: de betekenis van de goede vraag

Zorgbrede Governancecode 2017 Good governance is hot. Wanneer je werkzaam bent als bestuurder of toezichthouder in het onderwijs, de woningbouw of de zorg, heb je te maken met nieuwe inzichten op goed bestuur en goed toezicht. Vaak doordat de sector waarin je werkzaam bent zelfregulerende initiatieven heeft ontworpen, waaraan je niet ontkomt. Meest recent voorbeeld Lees meer overModern toezicht: de betekenis van de goede vraag[…]

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Zorgverlening gaat gepaard met veranderingen. Zorginstellingen worden steeds meer geassocieerd met het reguliere bedrijfsleven. Al dan niet terecht. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft belangrijke gevolgen voor bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen. Op het terrein van persoonlijke aansprakelijkheid, het voorkomen van tegenstrijdig belang en de invloed van belanghebbenden op ontslag. Momenteel zijn verschillende wetsinitiatieven Lees meer overWet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen[…]

Openheid over vertrouwen aan de bestuurstafel?

Vertrouwen van invloed op samenwerking  Afgelopen maand was ik bij een boeiende NVTZ-bijeenkomst waar Mark van Oijen inging op de menselijke interacties in toezicht. De discussies nadien hebben nog nageborreld bij me. Te meer daar ik zelf heb ervaren hoe groot het verschil kan zijn tussen een samenwerking in goed vertrouwen (waarbij alles bespreekbaar is Lees meer overOpenheid over vertrouwen aan de bestuurstafel?[…]

Verzekeraar slaat alarm om zorgfraude: en nu?

Het bericht in het NRC van zaterdag 9 april 2017 is nogal alarmerend. Zilveren Kruis slaat alarm om zorgfraude. Grote misstanden in de wijkverpleging in de Randstad. Dubieuze partijen die zich aan toezicht op het persoonsgebonden budget onttrekken. Van de nieuwe zorginstellingen zouden er één op de drie niet aan de integriteitstoets van de zorgverzekeraar Lees meer overVerzekeraar slaat alarm om zorgfraude: en nu?[…]

Goed bestuur 2017

Uitdagingen genoeg Hoe gaat uw organisatie om met veranderende eisen rondom bestuur, toezicht en medezeggenschap? Noodzaak transformatie in goed bestuur Om succesvol te zijn is het adapteren aan nieuwe omgevingseisen noodzakelijk: hogere eisen aan goed bestuur en toezicht met accreditatie. Toename risico van aansprakelijkheid; cliënt centraal door toename wettelijke bevoegdheden met impact voor de hele Lees meer overGoed bestuur 2017[…]

IGZ: nieuw toetsingskader voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Vanaf 13 maart 2017 gebruikt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar nieuw toetsingskader voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg (GZ). Het is positief dat de inspectie de behoefte en wens van de cliënt centraal stelt. Drie thema’s Het nieuwe toetsingskader steunt op drie thema’s: 1.  Thema Persoonsgerichte Zorg: Het uitgangspunt zijn de wensen en Lees meer overIGZ: nieuw toetsingskader voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg[…]

Zorgbrede Governancecode 2017: ZorgopKoers helpt

Met ingang van 1 januari is de Zorgbrede Governancecode 2017 van kracht. De transitie van regelgedreven naar waardengedreven toezien is hiermee ingezet. Sturen op gedrag en cultuur is voortaan leidend. “Open en integer’, ‘verantwoord en transparant’ en ‘lerend en zelfreinigend’ zijn enkele termen die door de IGZ en NZa gebezigd worden om de code te Lees meer overZorgbrede Governancecode 2017: ZorgopKoers helpt[…]

Minister Schippers: geen nieuwe regels tegen disfunctionerende zorgbestuurders

Genoeg regels om disfunctionerende zorgbestuurders aan te pakken, aldus Minister. Maar… regels helpen niet Met haar brief van 13 februari 2017 aan de Tweede Kamer heeft Minister Schippers duidelijk gemaakt dat zij het niet nodig acht om aanvullende maatregelen te nemen tegen disfunctionerende bestuurders in de care sector. De brief ziet op bestuurders in de Lees meer overMinister Schippers: geen nieuwe regels tegen disfunctionerende zorgbestuurders[…]

Geen overeenkomst en tóch overgang van een onderneming

Inleiding Organisaties die huishoudelijke hulp verlenen (thuiszorg) zoeken naarstig naar mogelijkheden om de kwaliteit en continuïteit van hun dienstverlening te verbeteren. Sommige organisaties nemen het moeilijke besluit om te stoppen met het verlenen van thuiszorg. Waardoor een dilemma ontstaat. Want hoe moet het verder met hun cliënten? Een voorbeeld van hoe het niet moet lezen Lees meer overGeen overeenkomst en tóch overgang van een onderneming[…]

Zelfsturing, zelforganisatie en de rol van de Raad van Toezicht

Zelforganisatie en zelfsturing zijn organisatieprincipes die in de zorg momenteel erg populair zijn. Maar wat is nu precies het verschil tussen beide en hebben deze principes invloed op de taakuitoefening van de Raad van Toezicht? Zelfsturing vs zelforganisatie Een combinatie van surfen op het internet, boekenonderzoek (Groot: Zelforganisatie en leiderschap; Hepkema: Stoppen met leidinggeven, naar Lees meer overZelfsturing, zelforganisatie en de rol van de Raad van Toezicht[…]

Het klachten- en geschillendeel van de Wkkgz in werking

Met ingang van 1 januari 2017 is het klachten- en geschillendeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Het kwaliteitsdeel van de Wkkgz is eerder in 2016 in werking getreden. Het klachtendeel van de Wkkgz is in de plaats gekomen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De reden is dat Lees meer overHet klachten- en geschillendeel van de Wkkgz in werking[…]

Renteswap? Drie tips

Regelmatig lezen we in kranten dat ook zorginstellingen problemen hebben met een renteswap. Een renteswap is een complex financieel product waarmee gespeculeerd wordt op de wisselende rentestanden. Op advies van de grootbanken hebben sommige zorginstellingen ook een renteswap bij hun lening aangeschaft. Met als bedoeling om de variabele rente op de lening vast te zetten, waardoor Lees meer overRenteswap? Drie tips[…]

Nieuwe Zorgbrede Governancecode: waar het “eigenlijk” om gaat

Het woordje “eigenlijk” heeft een bijzondere kracht in onze taal. Het betekent feitelijk: in de kern van de zaak. Dus als iemand zegt: eigenlijk zou ik meer tijd willen besteden aan mijn gezin of aan sporten, dan bedoelt die persoon met de mond te belijden dat dit goed zou zijn, maar geeft hij tevens aan Lees meer overNieuwe Zorgbrede Governancecode: waar het “eigenlijk” om gaat[…]

Ook zo blij met de 7,5 van het online tevredenheidsonderzoek?

Steeds meer organisaties in de zorg beschikken over een klantenpanel. Goed nieuws lijkt me voor de patiènt. Maar is dit echt zo? Ik wil het enthousiasme enigszins temperen. De groei in klantenpanels is vooral te verklaren door de opkomst van het klantenonderzoek via internet. Het is voortaan veel goedkoper door de mogelijkheden die internet biedt. In Lees meer overOok zo blij met de 7,5 van het online tevredenheidsonderzoek?[…]

Drie kernvragen als basis voor een juiste positionering

Drie kernvragen als basis voor een juiste positionering Als bestuurder in de cure of care kun je je 3 kernvragen stellen om te weten hoe jij kunt groeien in de waardering van de patiënt/cliënt. Met deze antwoorden is het vervolgens mogelijk je voor patiënten/cliënten, familieleden, (toekomstige) medewerkers, verzekeraars, gemeenten en andere belanghebbenden op een juiste plaats Lees meer overDrie kernvragen als basis voor een juiste positionering[…]

De medisch specialist als partner van de patiënt; een ambitieuze visie die samenwerking vereist en verdient

Opzienbarend. Dat was mijn gevoel bij het lezen van de hoofdlijnen van het nieuwe visiedocument 2025 van de Federatie Medisch Specialisten. In dit document wordt een expliciete ambitie uitgesproken om wereldwijd topspeler te worden door écht partner te zijn voor patiënten en daarin ook expliciet holistisch te kijken naar gezondheid en kwaliteit van leven. Het Lees meer overDe medisch specialist als partner van de patiënt; een ambitieuze visie die samenwerking vereist en verdient[…]

Invloed van cliënten op zorgverzekeraars

Invloed cliënten op zorgverzekeraars Twintig jaar ná het inwerkingtreden van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen lijkt het erop dat cliënten ook invloed krijgen op de besluitvorming van besturen van zorgverzekeraars. De wet ‘Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar’ (Wet verzekerdeninvloed) is in de maak. Met Lees meer overInvloed van cliënten op zorgverzekeraars[…]

Verhogen waskosten toegestaan

De zorgaanbieder en de Centrale Cliëntenraad (CCR) vragen de LCvV een bindende uitspraak te doen over een voorgenomen besluit van de zorgaanbieder tot uniformering en verhoging van de waskosten voor cliënten die wonen op de psychogeriatrische locaties. De zorgaanbieder wil afwijken van het verzwaard advies dat de CCR heeft gegeven inzake dit voorgenomen besluit. Door Lees meer overVerhogen waskosten toegestaan[…]

Geen cliëntenraad per locatie verplicht

De Hoge Raad heeft op 16 december 2016 een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak waarbij Lunet Zorg was betrokken. De discussie ging erom of een zorgaanbieder de verplichting heeft om op elke locatie een cliëntenraad in te stellen. ‘Zo’n verplichting is complex en kostbaar om te organiseren’, zegt de zorgaanbieder. ‘Pas een cliëntenraad op elke Lees meer overGeen cliëntenraad per locatie verplicht[…]

Masterclass Value Based Healthcare

Twee weken geleden bezocht Ger Haan de Masterclass Value Based Healthcare die door Skipr werd georganiseerd. Onderstaand enkele indrukken. Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Ger: ger.haan@zorgopkoers.nl Value based healthcare (VBHC) is als idee erg eenvoudig en charmant: zorg zou georganiseerd moeten worden rondom waarde (value) voor patiënten. Waarde is hier Lees meer overMasterclass Value Based Healthcare[…]

Verhuurderheffing: niet van toepassing buitensporige last

Zorginstellingen kunnen getroffen worden door de verhuurderheffing. De jurisprudentie is schars. Interessant is het vonnis van de Rechtbank Gelderland. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de verhuurderheffing bij een verhuurder van hofjeswoningen leidt tot een zodanig buitensporige last dat deze heffing achterwege moet blijven. De belastingplichtige doet onder meer een beroep op artikel 1 van het Lees meer overVerhuurderheffing: niet van toepassing buitensporige last[…]

Meer keuzen vrijheid voor cliënten: experiment persoonsvolgende inkoop

De NZa heeft de spelregels vastgesteld voor het experiment persoonsvolgende inkoop. Dat gaat in januari 2017 van start voor cliënten die gebruik maken van verzorging en verpleging in Zuid-Limburg en van gehandicaptenzorg in Rotterdam. Zij kunnen makkelijker kiezen voor zorg die het beste bij hun past. Onderdeel van dit experiment is een andere inkoop- en Lees meer overMeer keuzen vrijheid voor cliënten: experiment persoonsvolgende inkoop[…]

Zorgbrede Governancecode 2017: over minder regels en het voorschrijven van gewenst gedrag

Eind september 2016 is de Zorgbrede Governancecode 2017 door de Brancheorganisatie Zorg (BoZ) vastgesteld. De code zal door ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN worden voorgelegd aan hun leden. Naar verwachting zal de code in januari 2017 in werking treden. De code vervangt de Zorgbrede Governancecode 2010, waarop de nodige kritiek bestond. Deze eerdere Lees meer overZorgbrede Governancecode 2017: over minder regels en het voorschrijven van gewenst gedrag[…]

Belangenbehartiging van cliënten: waar gaat het nu eigenlijk om?

We hebben het samen over procedures, aanbod, kosten en tevredenheid maar uiteindelijk zijn dit voorwaarden om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Toch verzanden veel initiatieven in deze procedures, kosten etc. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? En wat kan de cliëntenraad met deze vraag. Mag ik afrekenen? Iedereen op een Lees meer overBelangenbehartiging van cliënten: waar gaat het nu eigenlijk om?[…]

Versterking invloed cliënten binnen de zorg

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt binnenkort gewijzigd. Eind september is het ambtelijk ontwerp van het voorgestelde wetsontwerp open gesteld voor internetconsultatie. Hoofdlijn van de nieuwe Wmcz is dat cliëntenraden in plaats van een verzwaard adviesrecht instemmingsrecht krijgen voor onder meer de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Indien de bestuurder geen instemming krijgt Lees meer overVersterking invloed cliënten binnen de zorg[…]

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Begin van deze zomer is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aan de Tweede Kamer toegestuurd. Met dit wetsvoorstel worden een aantal belangrijke wijzigingen voor de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij voorgesteld. Door een aantal wetsartikelen binnen Boek 2 Burgerlijk Wetboek te verplaatsen naar het algemene gedeelte worden deze artikelen ook Lees meer overWetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen[…]

Ervaringen van instellingen na één jaar decentralisatie

Een jaar na de decentralisaties in het sociale domein maken instellingen voor zorg en begeleiding zich grote zorgen over de toegankelijkheid en over de kwaliteit van de ondersteuning die zij cliënten kunnen bieden. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door Regioplan onder ruim 175 instellingen voor zorg en begeleiding. Ruim de helft van de bevraagde Lees meer overErvaringen van instellingen na één jaar decentralisatie[…]

Integriteit in zorgorganisaties

Integriteit in zorgorganisaties: mogelijkheden voor bestuurders Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft onlangs het signalement ‘Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders’ aangeboden aan de minister van VW&S. Het signalement onderzoekt de mogelijkheden die bestuurders hebben om integriteit binnen zorgorganisaties te bevorderen, en geeft de grenzen aan waar ze tegen aanlopen. Het signalement concludeert Lees meer overIntegriteit in zorgorganisaties[…]

Transitieprogramma’s: hoezo klantgericht implementeren?

Bij een bankafschrift was lange tijd heel duidelijk hoe moeilijk het voor een bank was om klantgericht te denken. Op MIJN bankafschrift stond debet en credit altijd beschreven vanuit het oogpunt van de BANK. Gelukkig is dat bankafschrift tegenwoordig vanuit mezelf te beleven; nu de rest van het bankgedrag nog ….. Bij transitieprogramma’s lees en Lees meer overTransitieprogramma’s: hoezo klantgericht implementeren?[…]

Eerste Kamer akkoord met nieuw klachtrecht

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg Nieuwsbericht Rijksoverheid | 06-10-2015 | De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet waarborgt dat Lees meer overEerste Kamer akkoord met nieuw klachtrecht[…]

HEAD: handreiking control framework

HEAD, de beroepsvereniging voor financieel managers en de hoger opgeleiden in financiële functies in de zorg, heeft een handreiking opgesteld voor het opzetten van een control framework voor de zorgsector. Er is aansluiting gezocht met het COSO model zodat gebruik wordt gemaakt van universele begrippen en uitgangspunten. Door aan te sluiten op COSO wordt het Lees meer overHEAD: handreiking control framework[…]