ZorgopKoers wordt Dispicio

Met ingang van 1 maart is ZorgopKoers overgegaan in Dispicio, latijn voor ontdekken, waarnemen, blootleggen. Waarom: omdat we voelen dat, ondanks het speciale plekje voor de zorg in ons hart, onze ambitie breder ligt; omdat we steeds meer vragen krijgen van organisaties buiten de zorg; omdat we een productenportfolio hebben die branche-overstijgend is. Voor het overige Lees meer overZorgopKoers wordt Dispicio[…]

Innoveren is maatwerk

Onlangs las ik het artikel Innovatie vraagt om tweebenig besturen van prof. dr. Richard Jansen. In zijn definitie impliceert tweebenig besturen voor de zorgbestuurder dat hij of zij enerzijds de lopende bedrijfsvoering op orde heeft en anderzijds de organisatie tijdig weet aan te passen aan marktontwikkelingen. Bedrijfsvoering op orde Natuurlijk is het voor iedere organisatie Lees meer overInnoveren is maatwerk[…]

Governance en samenwerken: verzekerdeninvloed en de zorgverzekeraar

Inleiding De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft in 2014 voorstellen gedaan om de invloed van verzekerden in het zorginkoopproces te verbeteren. Daarna hebben meerdere Tweede Kamerleden in verschillende moties de regering opgeroepen om de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars te versterken ten behoeve van een beter evenwicht in het zorgstelsel. Lees meer overGovernance en samenwerken: verzekerdeninvloed en de zorgverzekeraar[…]

Onderwijs, jeugdhulp en zorg: succesvol samenwerken vereist

Inleiding Uit de evaluatie van de Jeugdwet en passend onderwijs komt naar voren dat in veel gemeenten een goede verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs ontbreekt, en dat leraren onvoldoende worden ondersteund door specialisten. Sommige kinderen krijgen daardoor op school niet de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben. Dit gaat in tegen het principe dat Lees meer overOnderwijs, jeugdhulp en zorg: succesvol samenwerken vereist[…]

Wordt fan van Jan… van mij dus!

Op zoek naar fans Steeds meer organisaties zijn op zoek naar fans. Trouwe klanten die ook nog eens gratis reclame voor je maken. Ideaal voor het bedrijf natuurlijk. Maar hoe zou die ideale wereld er voor de klant uitzien. Hoe zou het mij bevallen als ik door de bakker persoonlijk wordt ontvangen in de bakkerij Lees meer overWordt fan van Jan… van mij dus![…]

Wetsvoorstel Wmcz 2018 aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat het wetsvoorstel in behandeling wordt genomen door de Eerste Kamer. Belangenorganisaties van cliënten hebben de Eerste Kamer verzocht om het wetsvoorstel met spoed te behandelen. Klik hier voor informatie over het wetsvoorstel. Lees meer overWetsvoorstel Wmcz 2018 aangenomen door de Tweede Kamer[…]

Succesvol innoveren door het minimaliseren van risico’s

Zorginnovatie in de praktijk Uit eigen ervaring weet ik dat innoveren een lastig proces is waar je veel en vaak onverwachte valkuilen moet omzeilen om tot een succesvolle implementatie te komen. Maar wat me vooral steeds opvalt is dat het, ondanks de introductie van bijv. de Lean Startup methodiek, met name in de zorg nog Lees meer overSuccesvol innoveren door het minimaliseren van risico’s[…]

Commonsense Corporate Governance Principles 2.0

Inleiding Governance discussies voeren we overal. Of het nu over principes gaat, het al dan niet updaten van een bestaande code of hoe we de effectiviteit van heersende regels toetsen, governance is hot. Mijn oog viel op de tweede versie van het The Commonsense Principles of Corporate Governance. Commonsense, dat klinkt goed. Deze tweede versie Lees meer overCommonsense Corporate Governance Principles 2.0[…]

Aanscherping fusietoezicht zorgsector: succesvol samenwerken wordt belangrijker

Inleiding De Minister van VWS onderzoekt hoe het toezicht op fusies in de zorgsector kan worden aangescherpt. Fusies kunnen namelijk leiden tot complexere organisaties, hogere kosten en onbestuurbaarheid. Deze nadelen kunnen ook intreden wanneer er geen sprake is van een mededingingsprobleem en is voldaan aan alle eisen binnen de huidige zorgspecifieke fusietoets. Op 23 oktober Lees meer overAanscherping fusietoezicht zorgsector: succesvol samenwerken wordt belangrijker[…]

Toets je veronderstellingen als je innoveert

Veel maatregelen maar ook innovaties in de zorg zijn gebaseerd op veronderstellingen die algemeen aanvaard worden. Dit betekent echter niet dat ze waar zijn. Gewenst gedrag ligt vaak ten grondslag aan de meest bijzondere innovaties. Maar is het gewenste gedrag ook het daadwerkelijke gedrag? Zelfredzaamheid versus eenzaamheid Om de kosten in de zorg enigszins in Lees meer overToets je veronderstellingen als je innoveert[…]

Wmcz 2018: behandeling in de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is onlangs behandeld in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op deze plenaire behandeling hebben belanghebbenden vanuit de sector hun reacties op het wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer. Er lijkt langzamerhand duidelijkheid te ontstaan dat de Wmcz 2018 zal uitgaan van een centrale cliëntenraad, tenzij er Lees meer overWmcz 2018: behandeling in de Tweede Kamer[…]

Proportioneel toezicht loont

Inleiding Voor belangrijke maatschappelijke thema’s zoals governance, klantgerichtheid, risico management en wettelijke toezicht is het leerzaam om kennis te nemen hoe deze thema’s zich in de verschillende sectoren van onze samenleving ontwikkelen. In dit verband viel mijn oog op het rapport van De Nederlandsche Bank “Proportioneel and Effective Supervision”. Aanleiding voor het rapport was het Lees meer overProportioneel toezicht loont[…]

Marktwerking, samenwerking of marktwerking door samenwerking in de zorg

Sinds lange tijd ben ik een regelmatig bezoeker van ziekenhuizen. In eerste instantie alleen beroepsmatig maar sinds 1,5 jaar ook als patiënt. Zoals ik al eerder schreef niets ernstigs, iets met de schildklier maar wel hardnekkig. Dit biedt mij de mogelijkheid om eens na te gaan hoe ik als patiënt de discussie marktwerking versus samenwerking Lees meer overMarktwerking, samenwerking of marktwerking door samenwerking in de zorg[…]

Hoe beoordeel je waardegerichte zorg?

Waardegerichte zorg in de GGZ Zorgverzekeraar Menzis gaat de kosten voor de behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van de behaalde resultaten, en niet langer op grond van het aantal behandelingen. Deze drastische maatregel moet leiden tot een doeltreffender therapie en – op termijn – lagere kosten. Het gaat om behandelingen van korter Lees meer overHoe beoordeel je waardegerichte zorg?[…]

De noodzaak van maatschappelijke acceptatie van innovaties

Wet van Maier: E= K x A Begin jaren 60 poneerde experimenteel psycholoog Norman Maier de volgende stelling: de Effectiviteit (of het succesvol resultaat) is de vermenigvuldiging van de Kwaliteit en de Acceptatie. De kwaliteit van de nieuwe of gewijzigde mogelijkheden moet voldoen aan de eisen en wensen. Deze eisen en wensen worden bepaald door Lees meer overDe noodzaak van maatschappelijke acceptatie van innovaties[…]

Winstuitkering in de zorg op komst?

Inleiding Het toestaan van winstuitkering in de zorg is weer onderwerp van gesprek. Met een brief aan de Tweede Kamer van 13 juli 2018 heeft het Kabinet aangekondigd onderzoek hiernaar te doen. Op dit moment geldt een verbod op winstuitkering door zorgaanbieders, althans voor een deel van de zorgsector. Over winstuitkering door zorgaanbieders zijn regels Lees meer overWinstuitkering in de zorg op komst?[…]

Governancecode Zorg: waardegedreven governance, maar hoe doe je dat?

Inleiding Met ingang van 1 januari 2017 is de Governancecode Zorg van kracht. Daarmee is de transitie binnen de zorg van regelgedreven naar waardegedreven governance ingezet. Sturen op gedrag en cultuur is voortaan leidend. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, Lees meer overGovernancecode Zorg: waardegedreven governance, maar hoe doe je dat?[…]

Standaard of speciaal: patiënt als copiloot?

Automatische piloot In ons eigen dagelijkse leven hebben we routines opgebouwd als het gaat om opstaan, ontbijten, tanden poetsen, klaarmaken voor de dag, en ga zo maar door. Dat doen we omdat het heel veel energie en aandacht zou vergen om elke dag opnieuw weer “het wiel uit te vinden”. We maken zogezegd gebruik van Lees meer overStandaard of speciaal: patiënt als copiloot?[…]

Als je een varken vaak weegt, wordt het er niet noodzakelijk dikker van: evalueer en leer, vooral intern, van een samenwerkingsverband

Er wordt in Nederland (en veel andere plaatsen in de wereld) volop geëvalueerd. Samenwerkingsverbanden vormen daarop geen uitzondering. Resultaten worden vergeleken met doelstellingen, complimenten worden uitgedeeld en aanpassingen genoteerd en geïmplementeerd. Maar wat leert de eigen organisatie er nu eigenlijk van? Plan-Do-Check-Act Sinds William Edwards Deming in 1950 zijn kwaliteitscirkel introduceerde, is er heel wat Lees meer overAls je een varken vaak weegt, wordt het er niet noodzakelijk dikker van: evalueer en leer, vooral intern, van een samenwerkingsverband[…]

Wmcz 2018: nota van wijzigingen juli 2018

Op 4 juli 2018 heeft de minister voor Medische Zorg wijzigingen gepresenteerd voor het aanpassen van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Deze wijzigingen bevat een beperkt aantal inhoudelijke en technische wijzigingen van het wetsvoorstel. Een bewijs dat de kans groot is dat de Wmcz 2018  de eindstreep zal halen. Lees verder: Wmcz 2018 Lees meer overWmcz 2018: nota van wijzigingen juli 2018[…]

Publieke leiders: feed the monster

Inaugurele rede Gerda van Dijk Op woensdag 21 maart 2018 heeft professor dr. ir. Gerda van Dijk haar oratie ‘Game of Thrones, regels en bedoelingen’ gehouden, als hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar rede beschrijft zij, met gebruikmaking van voorbeelden uit de Amerikaanse tv serie Game of Thrones, de haast onmogelijke Lees meer overPublieke leiders: feed the monster[…]

Stap voor stap, ook bij een samenwerking met ambitie

Trump en Kim Jong-un Het is volgens velen en in ieder geval de media een historische dag vandaag, de dag dat ik dit blog schrijf. De heren Trump en Kim Jong-un hebben elkaar gesproken met als resultaat een ondertekend document waarvan de inhoud nu nog niet bekend is maar waardoor de veiligheid in de wereld Lees meer overStap voor stap, ook bij een samenwerking met ambitie[…]

Samen beslissen tijdens een ziekenhuisopname: ook aandacht voor de plek

Samen Beslissen Samen Beslissen krijgt steeds meer aandacht in de huidige zorg. De arts en patiënt brengen in een goed gesprek de leefwereld en prioriteiten van de patiënt in verband met de medische mogelijkheden. Samen komen ze dan tot de beste optie voor deze patiënt op dit moment. Als dat gesprek plaatsvindt op de polikliniek Lees meer overSamen beslissen tijdens een ziekenhuisopname: ook aandacht voor de plek[…]

Governancecode Zorg par. 2.6: zorgvastgoed en belangentegenstellingen

Inleiding Transparantie, onafhankelijkheid en het voorkomen van belangentegenstellingen zijn fundamentele maatschappelijke waarden die een voorname plaats innemen in de Governancecode Zorg. Paragraaf 2.6 van de Governancecode Zorg bepaalt dat: “elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de raad van bestuur of van de raad van toezicht en de zorgorganisatie wordt Lees meer overGovernancecode Zorg par. 2.6: zorgvastgoed en belangentegenstellingen[…]

Netwerksamenwerking: wie zijn hier de informele leiders?

Goede voornemens bij netwerksamenwerking In haar inauguratie afgelopen jaar heeft Mirelle Minkman 7 goede voornemens verwoord die zij iedereen toewenst in een netwerk voor integrale dienstverlening. Dat kan gaan over samenwerking binnen de zorg, maar het kan ook verder reiken, bijvoorbeeld in het sociale domein. Kort samengevat gaat het over deze 7 voornemens (voor uitgebreidere Lees meer overNetwerksamenwerking: wie zijn hier de informele leiders?[…]

Governancecode Zorg (par. 2.3): de meerwaarde van een open foutencultuur

Inleiding Goed bestuur en toezicht zijn essentiële voorwaarden voor goede zorg. Met de in 2017 geïntroduceerde Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van Lees meer overGovernancecode Zorg (par. 2.3): de meerwaarde van een open foutencultuur[…]

Strategisch partnerschap: maak duidelijke afspraken (en doe dat op het juiste moment)

“KLM wil niet langer tenderen, maar langdurige samenwerkingen aangaan met zijn strategische leveranciers.” Dit is de eerste zin uit een artikel dat ik laatst las. Waarom is tenderen voor KLM niet de meest geschikte manier om met een strategisch partnerschap te starten? Omdat er dan meteen een klant-leverancier verhouding ontstaat volgens KLM en de band Lees meer overStrategisch partnerschap: maak duidelijke afspraken (en doe dat op het juiste moment)[…]

Zelfsturing, zelforganisatie en de rol van de Raad van Toezicht

Zelforganisatie en zelfsturing zijn organisatieprincipes die in de zorg momenteel erg populair zijn. Maar wat is nu precies het verschil tussen beide en hebben deze principes invloed op de taakuitoefening van de Raad van Toezicht? Zelfsturing vs zelforganisatie Een combinatie van surfen op het internet, boekenonderzoek (Groot: Zelforganisatie en leiderschap; Hepkema: Stoppen met leidinggeven, naar autonomen Lees meer overZelfsturing, zelforganisatie en de rol van de Raad van Toezicht[…]

Transformatie sociale domein net begonnen

Gemeenten en ondersteunende organisaties hebben veel aandacht besteed aan de basisvoorwaarden voor de decentralisatie: financiën, inkoop, elkaar leren kennen, het opzetten van de toegang en de organisatie van de zorg en ondersteuning. Drie jaar na de decentralisaties (WMO, jeugdzorg) is de toegang tot zorg en ondersteuning nog steeds ingewikkeld, is de regie nog niet helder Lees meer overTransformatie sociale domein net begonnen[…]

Pact voor de Ouderenzorg: nieuwe impuls door samen te werken

Inleiding “Het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ doet een krachtig appèl op ons om ouderen te laten weten dat ze van grote waarde zijn voor ons land. Elke oudere is anders, en dat geldt ook voor de instellingen, zorgprofessionals en ieder ander die voor en met ouderen werkt, of bij ze betrokken is. Samen slaan we Lees meer overPact voor de Ouderenzorg: nieuwe impuls door samen te werken[…]

Waar gaan we dit jaar heen op vakantie?

Ik weet het: we zijn er laat mee maar afgelopen weekend toch maar eens bij elkaar gezeten om te bepalen waar we dit jaar als gezin op vakantie gaan. Omdat beide dochters inmiddels de tienerleeftijd zijn gepasseerd  worden deze gezinsvakanties steeds korter. Ze hebben immers al zo veel te doen. Maar als we dan uiteindelijk Lees meer overWaar gaan we dit jaar heen op vakantie?[…]

Van samenwerken in een goed team naar een topteam

Vorige week hoorde ik een interview met Ranomi Kromowidjojo. Ze is niet de minste topsportvrouw, Olympisch kampioen vrije slag op de 50 en de 100 meter. Door de manier van samenwerken in het team om haar heen te veranderen blijkt ze, tot haar eigen verbazing, tot nieuwe doorbraken in staat. Tot voor kort Het interview Lees meer overVan samenwerken in een goed team naar een topteam[…]

Je grote broer

Jebroer Ken je Jebroer? Nou ik ook niet tot vorige week. Mijn kinderen kenden en adoreerden hem echter al jaren. Jebroer is een Nederlandse rapper onder meer bekend van de songs “Banaan” (Ik heb m’n stoute stoute stoute stoute schoenen aan / Zie me hakken, zie me tjappen, kijk kijk kijk me gaan / Ik Lees meer overJe grote broer[…]

Informateurs: ook waardevol voor samenwerkingen in de zorg

Inleiding In de politiek zijn de informateurs momenteel weer aan zet om het draagvlak voor samenwerkingen af te tasten en eerste stappen te zetten op het pad van potentiële meerjarige coalities. Hoe intensief wordt deze onafhankelijke rol in de zorg benut als het gaat om het smeden van samenwerkingen? Onafhankelijke informateurs Kiezers hebben in de Lees meer overInformateurs: ook waardevol voor samenwerkingen in de zorg[…]

Aandacht voor gedragsverandering

Inleiding Afgelopen maand aanvaardde prof. dr. Ian Leistikow zijn hoogleraarsambt “Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg”. Zijn aanbevelingen zijn zeker ook relevant voor de interne toezichthouder. Hij introduceert een model met 8 stappen, met een prominente focus op gedrag. In de afgelopen Koersflitsen hebben we regelmatig stilgestaan bij de veranderende eisen vanuit de Lees meer overAandacht voor gedragsverandering[…]

Wijziging Jeugdwet en Wmo 2015: verplichte samenwerking gemeenten

Inleiding De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel[1] in behandeling om gemeenten te kunnen verplichten tot regionale samenwerking bij het uitvoeren van hun verplichtingen ingevolge de Jeugdwet en de Wmo 2015. De Jeugdwet en de Wmo bevatte tot 1 januari 2018 een dergelijke mogelijkheid, maar deze mogelijkheid was tijdelijk en is vervallen. Het wetsvoorstel beoogt deze Lees meer overWijziging Jeugdwet en Wmo 2015: verplichte samenwerking gemeenten[…]

Wmcz 2018: kritiek op wetsvoorstel door BoZ

Inleiding Het verbeteren van cliëntmedezeggenschap binnen de zorg is niet eenvoudig. Het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) ligt ter behandeling in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te vervangen. De brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de BoZ, leveren fundamenteel kritiek op het wetsvoorstel Lees meer overWmcz 2018: kritiek op wetsvoorstel door BoZ[…]

Hoe meten we de hoeveelheid voeding bij kwetsbare mensen? Wonderlijke verschillen

Waarom meten we bij kleine kinderen nadrukkelijk hoeveel voeding ze per dag binnen krijgen, terwijl we dit van kwetsbare ziekenhuispatiënten veelal niet weten? Is het minder belangrijk of hebben we er in het ziekenhuis nog geen oplossing voor? Bij het terugdringen van afval bij klaargemaakte maaltijden in een ziekenhuis werd men zich bewust dat diëtisten Lees meer overHoe meten we de hoeveelheid voeding bij kwetsbare mensen? Wonderlijke verschillen[…]

Kies de juiste partner… ook als je gaat samenwerken

Altijd een prima advies natuurlijk. Kies de juiste partner en er blijft je veel ellende bespaart hoor ik sommigen al zeggen, die in deze privé de juiste of een minder gelukkige keuze hebben gemaakt. Een waarheid als een koe dus. En iedereen weet ook dat in je veel gevallen die ideale partner niet moet gaan Lees meer overKies de juiste partner… ook als je gaat samenwerken[…]

Evaluatie Wkkgz: werking in de praktijk

Inleiding De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is sinds 1 januari 2017 volledig in werking. De Wkkgz bouwt voort op bestaand beleid en is in de plaats gekomen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Er mag dus gesteld worden dat met de introductie van de Wkkgz niet sprake Lees meer overEvaluatie Wkkgz: werking in de praktijk[…]

Eerste evaluatie Jeugdwet: biedt samenwerking de oplossing?

Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, met als kerndoel het stelsel van jeugdhulp te vereenvoudigen en het effectiever en efficiënter te maken. De Jeugdwet moet de eigen kracht van de jongere versterken en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving vergroten. De Jeugdwet kwam in de Lees meer overEerste evaluatie Jeugdwet: biedt samenwerking de oplossing?[…]

Een patiënt op haar gemak stellen bij een operatie: nog niet zo gemakkelijk

Na zorgvuldige afweging had een vrouw van 30 jaar gekozen voor een operatieve kaakcorrectie. Haar kiezen konden hun werk niet goed doen en dat zou in toenemende mate problemen geven. Na 2 jaren voorbereidingen met beugelwerk was in overleg met de orthodontist en de kaakchirurg halverwege vorig jaar besloten de operatie in november te laten Lees meer overEen patiënt op haar gemak stellen bij een operatie: nog niet zo gemakkelijk[…]

Algemene verordening gegevensbescherming: betekenis voor de zorgsector

Inleiding Het op geautomatiseerde wijze verwerken van gegevens is misschien wel de belangrijkste ‘industrie’ van onze samenleving. Big data is here to stay. Redenen waarom de Europese wetgever het beschermen van de privacy van haar burgers naar een hoger niveau tilt. Op 25 mei 2018 treedt de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook Lees meer overAlgemene verordening gegevensbescherming: betekenis voor de zorgsector[…]

Governancecode zorg: jaarverslag 2017 | cultuur

Inleiding De nieuwe Governancecode zorg is op 1 januari 2017 in werking getreden. De nieuwe code wordt gekenmerkt door zeven principes waarbij transparantie en zelfregulering centraal staan. Zorginstellingen worden uitgedaagd om aan te tonen hoe zij inhoud geven aan deze principes. De kunst is natuurlijk om van deze principes geen papieren tijger te maken. Over Lees meer overGovernancecode zorg: jaarverslag 2017 | cultuur[…]

De zin en onzin van NPS voor een ziekenhuis

Inleiding Steeds meer lees ik in jaarverslagen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen de NPS-score voor het betreffende jaar. In het kader van de verantwoording lijkt dit nuttig en helemaal mooi als de score positief is. Maar wat wordt er nu eigenlijk gemeten en hoe groot is dit nut dan? Vragen waar ik graag een antwoord Lees meer overDe zin en onzin van NPS voor een ziekenhuis[…]

Ministerraad akkoord met Wmcz II

Vrijdag 15 december is de Ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2017 (Wmcz II). Dit wetsvoorstel geeft cliënten meer inspraak binnen zorginstellingen. De Ministerraad wil cliënten meer betrokken laten worden bij de besluitvorming over zorg.  Cliënten krijgen nog meer kans om effectief hun stem te laten horen. In het regeerakkoord is afgesproken Lees meer overMinisterraad akkoord met Wmcz II[…]

Samen Beslissen: onbewuste invloed van een multidisciplinair teamoverleg (MDO)

In de zorg is er veel aandacht voor Samen Beslissen, een situatie waarin arts en patiënt gelijkwaardig een dialoog voeren waarin medische kennis en persoonlijke voorkeuren in evenwicht aan de orde komen. De arts brengt vanuit zijn professie de medische opties in kaart brengt die op basis van anamnese en diagnostiek boven komen drijven. De Lees meer overSamen Beslissen: onbewuste invloed van een multidisciplinair teamoverleg (MDO)[…]

Jeugdzorg: wanneer gaan we het samen doen?

Kort geding GGz Breburg – Gemeente Tilburg In kort geding heeft GGz Breburg de voorzieningenrechter verzocht om de Gemeente Tilburg te verbieden overeenkomsten te sluiten inzake hoogspecialistische jeugdhulp. Als belangrijkste redenen voert GGz Breburg aan dat de Gemeente Tilburg in het aanbestedingstraject het proportionaliteits-, zorgvuldigheids- en gelijkheidsbeginsel heeft geschonden, omschreven in de Aanbestedingswet. Ook is Lees meer overJeugdzorg: wanneer gaan we het samen doen?[…]